top of page

Jak šel čas

Jednání o projektu s úřady a samosprávou.


Vedení města jednalo s investorem o podobě projektu již od roku 2021. Přinášíme proto krátkou rekapitulaci důležitých milníků.Duben 2021

Investor zadal technické a právní prověření pozemku pro výstavbu bytových domů. Součástí prověrky bylo zadáni objemové studie architektonické studie řešící rozvojovou lokalitu.


Květen 2021

Investor se informoval na stavebním úřadě a odboru územního plánování na možnosti výstavby bytových domů na pozemku 556/1 v Malíně.


Říjen 2021‍

Investor seznámil vedení města se záměrem výstavby bytových domů s důrazem na ekologii a veřejný prostor. Vedení města informovalo investora, že nemá konkrétní požadavky na kontribuce mimo požadavku na vybudování zpevněné cesty pro přístup obyvatelů Malína na vlakové nádraží, která v současné době chybí, a přání na vybudování cyklostezky, která bude spojovat Kutnou Horu se zámkem Kačina. Jiné požadavky ze strany města tehdy nebyly vzneseny.


Leden 2022‍

Jednání za účasti hlavního architekta Kutné Hory, vedoucího stavebního úřadu a zástupce odboru územního plánování. Investor představil vypracovanou urbanistickou studii s 2 bytovými domy a 8 viladomy. Investor byl informován, že navržená studie není v souladu s územním plánem a bylo mu doporučeno přepracování studie.


Červenec 2022‍

Nový architekt investora představil novou rozpracovanou studii záměru hlavnímu architektovi Kutné Hory dle doporučení z lednové schůzky. Investorovi bylo doporučeno v rozpracované studii pokračovat.


Říjen 2022‍

Bylo vydáno souhlasného závazné stanovisko o souladu s územním plánem k výstavbě 4 bytových domů o 13 patrech tak, jak jsou projednávány.


Prosinec 2022‍

Prezentace projektu novému vedení města a vedoucím jednotlivých dotčených odborů včetně odboru majetku. Ze strany města nevzešly žádné požadavky ani návrhy na úpravu projektu.


Únor 2023‍

Jednání Investora se starostou a tajemníkem města nad stavem projektu a možností participace investora. Investor potvrdil záměr výstavby nové školky v Malíně, kterou by rád provozoval. Investor má zájem na sousedním pozemku směrem k nádraží vybudovat další rozsáhlé sportoviště, a to nad rámec plánovaného projektu, kde s vybudováním sportoviště rovněž počítá. Zároveň proběhla obecná debata k možnosti vybudování modulárního parkingu na pozemcích města vedle nádraží.


Březen 2023‍

Starosta seznámil osadní výbor Malín s plánovanou výstavbou 4 bytových domů u vlakového nádraží a o probíhajících jednáních s investorem.


Červen 2023‍

Jednání s vedením města, kde Investor deklaroval, že je ochoten participovat na rozvoji města nepeněžitým plněním výstavbou nové školky v Malíně s tím, že na základě vyjednávání panem starostou dojde po dokončení školky k jejímu darování městu, namísto původního záměru si školku ponechat ve vlastnictví. Pokud by k realizaci školky nedošlo, je investor ochoten se zavázat k peněžitému plnění dle zásad o spolupráci s investory, dle výpočtu koeficientu zlepšení. Pan starosta, místostarosta i hlavní architekt Kutné Hory v červnu na jednání investorovi znovu potvrdili, že výška budov není problémem.


Červenec 2023‍

Investor získal naprostou většinu souhlasu vyjádření dotčených orgánů ke svému záměru k vydání územního rozhodnutí, mimo odbor majetku Kutné Hory. Na jednání s panem starostou byla dohodnuto uspořádání diskuse k projektu obyvatelům Malína za účasti investora a starosty.


Srpen 2023‍

Investor zorganizoval setkání pro zastupitele Kutné Hory, aby jim představil svůj záměr v Malíně v celé jeho šíři spolu s architektem Jiřím Smolíkem. Toto setkání předcházelo veřejnému slyšení s občany v Malíně.


Září 2023‍

Investor zaslal návrh smlouvy o nepeněžitém plnění starostovi města. Investor znovu představil záměr na zasedání zastupitelstva Kutné Hory.
15 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

ความคิดเห็น


bottom of page